อุปกรณ์เล็กๆ อย่าง The Efergy Shower Timer ช่วยประหยัดนํ้าได้ เพราะในเวลาที่อาบนํ้า เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนทุกครั้งที่ใช้นํ้า 1 ลิตร ซึ่งเป็นปริมาณที่แนะนำในการอาบนํ้าแต่ละครั้งคือ ไม่เกิน 35 ลิตร เป็นวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างง่ายๆ อาศัยแค่จิตสำนึกในการประหยัดพลังงานเท่านั้น ถึงแม้เครื่องจะร้องเตือนอย่างไร หากคุณไม่สนใจเสียงเตือนนั้นก็ไม่มีประโยชน์อันใด

 

ที่มา : www.energysavingmedia.com