เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group  ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาพาเข้าวัด ณ วัดป่าเชิงเลน บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังธรรมบรรยาย ฝึกการนั่งสมาธิเบื้องต้น รวมถึงการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัด เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ให้รู้จักการควบคุมอารมณ์  สร้างจิตใจให้เบิกบาน  รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันจะส่งเสริมให้เกิดความประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล เจ้าอาวาสวัดป่าเชิงเลน เป็นผู้ให้ความรู้

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้จิตอาสา CMC Group ได้ตระหนักถึงการกระทำความดีตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ดำรงชีวิตอย่างมีสติ และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมอันจะส่งผลต่อเนื่องให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้า