LandARK แบบบ้านโครงสร้างกึ่งถาวรที่ลดความซับซ้อน เพื่อช่วยให้เข้าถึงความงามของธรรมชาติที่อยู่รายล้อมมากขึ้น

โดยแบบบ้านเป็นของสถาบันสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาการใช้พลังงานเป็นศูนย์หรือ ZedFactory  ภายใต้แนวคิด "Tread Lightly" ที่ตัดระบบไฟฟ้าและระบบน้ำออกไป และการใช้ไม้ยึดติดกันเองโดยปราศจากการใช้โลหะ

และบ้านในแนวคิดเพื่อความยั่งยืนนี้ ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านและน้ำร้อนในห้องน้ำ มีทางระบายน้ำสู่ถังกักเก็บ หลังคาโค้งมนปกคลุมด้วยผืนหญ้าสีเขียวที่ใกล้ชิดธรรมชาติ  โดยแบบบ้านหลังนี้จะให้ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายในช่วงฤดูหนาว และจะให้ความเย็นในช่วงฤดูร้อน

5197b30b

5e9600c3

e5c23af0

c227e3e2

d81f6058

720ddf4d

e4b8c717

ที่มา : http://www.energysavingmedia.com/