เอสซีฯ จับมือองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมออกแบบเพื่อสังคม ปรับปรุงบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “ต่อบ้านเติมฝัน”

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ โดยนางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทีมคณะทำงาน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ประกอบด้วย 1.มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) 2.ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3.ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ 5.ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน และหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อสังคม” (DSR = Design for Social Responsibilities) ซึ่งมีการออกสำรวจความต้องการของคนพิการและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน เพื่อดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุครั้งแรกจำนวน 80 หลัง โดยมีนางสินี จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า และนายปรีดา ลิ้มนนทกุล อโชก้า เฟลโลว์ พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมเตรียมความพร้อมและดำเนินโครงการตามเป้าหมาย ณ อาคารชินวัตร 3 วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments