ตึกสูงและความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว

ตึกสูงและความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว

เหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายๆ ครั้งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยเอง และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ อ.พาน จ.เชียงราย และเหตุการณ์ล่าสุดที่ประเทศเนปาล ทำให้เราตระหนักว่าภัยธรรมชาติชนิดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป และสิ่งที่ตามมาคือความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการอยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมหรือตึกสูงๆ ที่มักได้รับความเสียหายรุนแรง ข้อมูลที่รวบรวมและความเห็นจากผู้รู้เหล่านี้อาจพอทำให้เห็นภาพและคลายความ สงสัยได้ระดับหนึ่ง

อาคารที่ต้องออกแบบให้รับแรงแผ่นดินไหว

ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่จะสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า โรงผลิตและเก็บน้ำประปา อาคารสาธารณะ อาคารที่มีผู้ใช้ตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป อาคารที่มีความสูงมากกว่า 15 เมตร เขื่อนหรือฝายที่สูงเกิน 10 เมตร รวมทั้งสะพานหรือทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างตอม่อเกิน 10 เมตรขึ้นไป
ลักษณะอาคารที่สามารถต้านแผ่นดินไหวได้ดี

ตำแหน่ง เสาต้องสมมาตรในแกนหลักทั้งตามยาวและตามขวางของอาคาร อาคารสูงควรมีกำแพงรับแรง (Shear Wall) หลายชิ้นในตำแหน่งที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตลอดผังอาคาร เพื่อต้านทานและถ่ายเทแรงที่กระทำกับอาคารสู่ฐานราก ทั้งจากแรงลม แรงจากน้ำหนักบรรทุก หรือแรงจากแผ่นดินไหว ส่วนเสาอาคารต้านทานควรมีขนาดใหญ่พอ แข็งแรงมีปริมาณเหล็กเสริมตามยาวของเสามาก และมีปริมาณเหล็กปลอกในเสาเพียงพอ

อาคารที่เสี่ยงเกิดความเสียหาย

อาคาร ที่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอ (lrregularity) ในแปลน เช่น รูปตัว L รูปตัว T อาคารที่มีส่วนที่แข็ง เช่น ปล่องลิฟต์วางเยื้องศูนย์มาก อาคารที่มีเสาเล็กเกินไปประเภทเสาสั้น หรืออาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในระนาบดิ่ง คือระดับความสูงของเสาชั้นล่างสูงมากกว่าเสาชั้นสองขึ้นไปมาก หรือมีจำนวนเสาน้อยกว่าในชั้นสูงขึ้นไป (มักพบทั่วไปในอาคารที่ทำชั้นล่างเป็นพื้นที่จอดรถ หรือทำชั้นล่างให้มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง)

คอนโดในเมืองไทย รับแรงแผ่นดินไหวได้ 6 ริกเตอร์

อาคาร สูงในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้สามารถป้องกันแผ่นดินไหวในระดับ 6 ริกเตอร์ ในขณะที่สถิติการเกิดแผ่นดินไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นมีระดับความรุนแรงมากกว่า ทั้งนี้หากไม่อยู่ในบริเวณจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็ไม่น่าจะได้รับความเสีย หายมาก

ตึกเตี้ยน่าห่วงกว่าตึกสูง

นายกสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า โดยทั่วไปอาคารสูง 20-30 ชั้นไม่น่าห่วง เนื่องจากได้มีการออกแบบโดยคำนึงถึงแผ่นดินไหวและแรงลมไว้เรียบร้อย ส่วนอาคารสูงประมาณ 7-10 ชั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการออกแบบสำหรับต้านทานแรงแผ่นดินไหวและแรงลม

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด