Reic 2

ศขอ. ก้าวสู่ปีที่ 16 ระดม Big Data เดินหน้าสู่ “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ”  

ศูนย์ข้อมูลฯ เดินหน้าสู่ปีที่ 16 พร้อมยกระดับ สู่การเป็น “ศูนย์อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ” คาดเห็นความชัดเจนปี 64 เพื่อเป็นหน่วยงานด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ เตรียมรวบรวมข้อมูล Big Data เป็นศูนย์กลางพยากรณ์ และชี้เทรนด์อสังหาฯ

 

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) เปิดเผยว่า  ศขอ.ได้ดำเนินงานมาจะมีอายุครบ 15 ปี และก้าวสู่ปีที่ 16  ซึ่งในช่วง 12 ปีแรก ศขอ.มุ่งในเรื่องการรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลทั้งด้านสถิติและการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อใช้รายงานสถานการณ์ในแต่ละด้าน และในช่วง 3 ปีหลัง ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ศขอ. ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการวิเคราะห์อย่างบูรณาการ จากชุดข้อมูลต่างๆ และได้พัฒนาแบบจำลอง  เพื่อการคาดการณ์ทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย

 

เพื่อให้ ศขอ.ทำหน้าที่จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลและบทวิเคราะห์  ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น จึงเห็นว่าจำเป็นต้องยกระดับบทบาทของ ศขอ. ให้เป็น “ศูนย์อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ”  ซึ่งการที่จะมีบทบาทการเป็น “แห่งชาติ” นั้น ศขอ. จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมในด้าน การสร้างความเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็น Big Data ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้หลากหลายมิติ และต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เป็น Benefits Center โดยต้องเอื้อประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์จากข้อมูลและการวิเคราะห์ของ ศขอ.

Reic 1

5 นโยบายสู่การเป็น “ศูนย์อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

โดยประธานฯ​ ศขอ. ได้มอบหมาย 5 นโยบายสำคัญ เพื่อผลักดันการไปเป็น “ศูนย์อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ”

1.การผลักดันให้ศขอ. ก้าวขึ้นเป็นศูนย์อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ ซึ่งจะเห็นความชัดเจนได้ในปี 2564

2.การจัดทำข้อมูลระดับ Big Data จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศเข้ามาไว้ด้วยกัน

3.การวิเคราะห์ข้อมูลให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านดีมานด์และซัพพลาย

4.การคาดการณ์ และแนวโน้มของสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ในทุกภาคส่วน

5.การนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะ ช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดดขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ

 

การสร้างรายได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับการทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่ ศขอ. พัฒนาขึ้นมาโดยข้อมูลที่พัฒนาต้องพร้อมใช้งาน และเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ เช่น  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานอื่นๆ และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายคือการให้หน่วยงานที่กล่าวมานี้ เข้ามาใช้ข้อมูลของ ศขอ.เป็นหลักในการดำเนินงานของหน่วยงานแต่ละแห่ง และสามารถนำเสนอข้อมูลและงานวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานได้แบบ Beyond Expectation หรือเหนือความคาดหวัง อีกด้วย

 

ศูนย์ฯ แห่งชาติ มุ่งเน้นทำงาน 3 ระดับ

ประธานฯ กล่าวอีกว่า การแสดงบทบาทของ “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ศขอ.ต้องมีกระบวนการทำงานที่ Pro-active และ Beyond Expectation พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลใน 3 ระดับ ประกอบด้วย

1.ระดับการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดย ศขอ. จะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในเชิงนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและยั่งยืน

2.สนับสนุนการออกมาตรการและนโยบายทางการเงินและการคลังในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านผู้มีรายได้น้อย

3.สนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาฯและภาพรวมของประเทศให้มีการขยายตัวได้อย่างเหมาะสม

 

“ในระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ ศขอ.จะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ อย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดการลงทุนที่ผิดพลาดจนภาวะ Over-supply”

ศขอ. ส่งสัญญาณเตือน ช่วยกระตุ้นตลาดบวก 2.7%

ในช่วงที่ผ่านมา ศขอ. ได้นำข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นใช้เพื่อสนับสนุนใน 3 ระดับอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นจากที่มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการในการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ในปี 2562 และให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ดังเช่นยอดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2562 สามารถปรับตัวจากการติดลบถึง 8.4% กลับมาเป็น บวกถึง 2.7%

 

ส่วนในปี 2561ที่ ศขอ. ได้นำเสนอข้อมูลสู่สังคมและสาธารณชน รวมถึงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์  ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่ายังไม่มีสถานการณ์ของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในขณะนั้นแต่อย่างไร และทิศทางในปี 2562 ก็จะไม่มีภาวะฟองสบู่เช่นกัน

 

สำหรับปี 2563 นี้ ศขอ. จะยังทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลทั้ง 3 ระดับ คือระดับนโยบาย/ภาคอสังหาฯ และสังคม อย่างต่อเนื่อง และการให้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์จะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลยิ่งขึ้น ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอเรียนยืนยันว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะเป็นหน่วยงานกลาง สำคัญหลักด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ และจะช่วยสร้างความมั่นคง และยั่งยืนของภาคอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องส่วนอื่นต่อไป

 

ด้านนายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ   กล่าวว่า กรอบการทำงานเพื่อการผลักดันไปสู่การเป็น ศูนย์อสังหาริมทรัพย์แห่งชาตินั้น ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ จะนำเสนอโครงสร้างของศูนย์อสังหาฯ กับที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลังจากนั้นช่วงเดือนกันยายน จะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) และช่วงเดือนธันวาคมจะนำเสอนผู้กับผู้มีอำนาจในลำดับต่อไป เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนของศูนย์อสังหาฯ ในช่วงปี 2564

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด