Ryl Post 210621 1200x628

ตลาดที่อยู่อาศัย 4 จังหวัดภาคใต้ อัตราดูดซับต่ำ เหลือขายเฉียด 16,000 ยูนิต

4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ถือเป็นจังหวัดสำคัญอันดับต้น ๆ ต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นจังหวัดที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จากหลากหลายธุรกิจ ทั้งภาคการท่องเที่ยว การค้า และอสังหาริมทรัพย์ เพราะถือเป็นจังหวัดจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และพักอาศัยสำคัญของไทยแห่งหนึ่ง แต่การเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและอสังหาฯ

ครึ่งหลัง ปี 63 ที่อยู่อาศัยเหลือขาย 15,952 ยูนิต

Reic South 2h63

สำหรับธุรกิจอสังหาฯ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายใน 4 จังหวัดดังกล่าว  โดยเป็นผลสำรวจในช่วงครึ่งหลัง ปี 2563 และเป็นการสำรวจโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ที่มียูนิตเหลือขายไม่ต่ำกว่า  6 ยูนิต โดยในช่วงที่ทำการสำรวจพบว่ามีจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลัง ปี 2563  พบว่า มีทั้งหมด 339 โครงการ จำนวน 17,765 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 77,296 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 257 โครงการ 10,592 ยูนิต มูลค่า 43,780 ล้านบาท และโครงการคอนโด 82 โครงการ 7,173 ยูนิต มูลค่า 33,516 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวมียูนิตเหลือขายของบ้านจัดสรรและคอนโดจำนวน 15,952 ยูนิต มูลค่ายูนิตเหลือขาย 70,632 ล้านบาท และในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่จำนวน 1,813 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 6,664 ล้านบาท

 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC เปิดเผยว่าการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้ ในพื้นที่ที่ทำการสำรวจ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของยูนิตที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายลดลง -0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 6 Half ล่าสุด โดยเป็นการลดลงของบ้านจัดสรร -6.6% และ แต่คอนโดเพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ มีจำนวนยูนิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 -19.2% และยูนิตขายได้ใหม่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง -32.8% ส่งผลให้ยูนิตเหลือขายกลับมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น  5.0% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2562

 

โดยภาพรวมพบว่าที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย ณ ครึ่งหลังปี 2563 ของภาคใต้ลดลงเกือบทุกจังหวัด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการลดลงมากที่สุด -8.8% รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลดลง -3.8% จังหวัดภูเก็ต ลดลง -2.2% ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดเดียวที่มีจำนวนที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายเพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562  โดยจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มียูนิตเปิดขายใหม่มากที่สุด รวม 1,260 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 4,017 ล้านบาท รองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต มียูนิตเปิดขายใหม่รวม 423 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 1,836  ล้านบาท ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มียูนิตเปิดขายใหม่รวม 324 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 998 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตามจำนวนยูนิตเหลือขาย และยูนิตขายได้ใหม่ ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตาโดย ณ ครึ่งหลัง ปี 2563 ในภาคใต้ มีอุปทานเหลือขายจำนวน 15,952 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 70,632 ล้านบาท จำแนกเป็นบ้านจัดสรร 9,798 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 40,753 ล้านบาท และคอนโด 6,154 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 29,879 ล้านบาท เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้างของยูนิตเหลือขายทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่  45.5% อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รองลงมา  34.4% ยังไม่ก่อสร้าง และที่เหลือ  20.0% ก่อสร้างเสร็จแล้ว หากแยกตามประเภทที่อยู่อาศัยพบว่า บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ 42.6%  อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยยังไม่ก่อสร้าง 35.8% และสร้างเสร็จแล้ว 21.6% ส่วนคอนโดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 50.2%  ยังไม่ก่อสร้าง 32.3% และสร้างเสร็จแล้ว 17.5% ตามลำดับ

ปี 64 เปิดตัวใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่า 5,000 ยูนิต

Reic South 64

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ประมาณการทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ในพื้นที่สำรวจ ปี 2564 โดยคาดว่า ณ ครึ่งแรกปี 2564 จะมีที่อยู่อาศัยรอการขายจำนวน 16,738 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 76,070 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 16,941 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 76,697 ล้านบาท ในครึ่งหลังปี 2564 ในขณะที่อัตราดูดซับต่อเดือนของบ้านจัดสรร คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 1.1% ในครึ่งแรกปี 2564 และอยู่ที่ 1.2% ในครึ่งหลังปี 2564 ส่วนอัตราดูดซับต่อเดือนของคอนโดคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 1.4% ในครึ่งแรกปี 2564 และอยู่ที่ 1.5% ในครึ่งหลังปี 2564

 

สำหรับการเคลื่อนไหวด้านการเปิดตัวโครงการใหม่ประมาณการว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยคาดว่าจะมีการเปิดโครงการใหม่ประมาณ 2,308 ยูนิต ในครึ่งแรกปี 2564 และเปิดใหม่อีก  2,711 ยูนิต ในครึ่งหลังปี 2564 ในขณะที่จำนวนยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์ ณ ครึ่งแรกปี 2564 คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ  8,663 ยูนิต มูลค่า 22,400 ล้านบาท และยูนิตโอนกรรมสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 9,893 ยูนิต มูลค่า 25,125 ล้านบาท ในครึ่งหลัง ปี 2564

 ภูเก็ตครึ่งหลังปี 63 ขายได้ใหม่ลด 72.5%

Reic Phuket 2h63

ผลสำรวจจังหวัดภูเก็ต จำนวนที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย ณ ครึ่งหลังปี 2563 มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562  -2.2% โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 9,044 ยูนิต ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,384 ยูนิต หรือ 37.4% เป็นโครงการคอนโด 5,660 ยูนิต หรือ 62.6% และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 เพียง 423 ยูนิต มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 -65.0% มียูนิตขายได้ใหม่จำนวน 443 ยูนิต ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราลดลงถึง -72.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

โดยมียูนิตเหลือขายสะสมจำนวน 8,601 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เมื่อจำแนกตามราคาพบว่ายูนิตเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 3,383 ยูนิต ขณะที่ยูนิตขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 170 ยูนิต

 

สำหรับยูนิตเหลือขายที่สร้างเสร็จ หรือ Inventory ในครึ่งหลัง ปี 2563 ในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนยูนิตทั้งหมด 1,335 ยูนิต เป็นคอนโด 878 ยูนิต คิดเป็น 65.8% ของ Inventory ทั้งหมด และบ้านจัดสรร 457 ยูนิต คิดเป็น 34.2%  ของ Inventory ทั้งหมด

ปี 64 คาดที่อยู่เปิดใหม่ภูเก็ต กว่า 3,000 ยูนิต

Reic Phuket 64

โดยทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต ปี 2564 คาดการณ์ว่าในช่วง H1/64 โครงการเปิดขายใหม่ จะสูงกว่า H1/63  6.3% และ H2/64 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก H2/63   296.7% รวมคาดว่ามียูนิตเปิดใหม่ปี 2564 จำนวน 3,005 ยูนิต มูลค่า 17,045 ล้านบาท ด้านยูนิตขายได้ใหม่ ช่วง H1/64 จะต่ำกว่า H1/63  -19.8% โดย H2/64 จะเพิ่มขึ้น  47.2% จาก H2/63 ยูนิตขายได้รวมปี 2564 คาดว่าจะมี 1,246 ยูนิต มูลค่า 5,402 ล้านบาท ส่วนยูนิตเหลือขาย H1/64 จะเพิ่มจาก H1/63  3.5% ส่วน H2/64 จะลดลง  -1.5% เมื่อเทียบกับ H2/63 สำหรับยูนิตเหลือขาย ณ สิ้นปี 2564 จะมีประมาณ 8,468 ยูนิต มูลค่า 47,775 ล้านบาท

 

ด้านอุปสงค์ การโอนกรรมสิทธิ์ H1/64 ยูนิตโอนกรรมสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นจาก H1/63  19.9% และมูลค่าโอนฯจะเพิ่มขึ้น 20.0% ส่วน H2/64 มีแนวโน้มว่ายูนิตโอนกรรมสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นจาก H2/63   19.1% และมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์จะเพิ่มขึ้น  21.8% เมื่อเทียบกับ H2/63 โดย ปี 2564 มียูนิตโอนกรรมสิทธิ์รวมประมาณ 6,374 ยูนิตมูลค่ารวม 21,161 ล้านบาท

สงขลาครึ่งปีหลัง 63 เปิดใหม่ 1,260 ยูนิต

Reic Songkha 2h63

ผลสำรวจจังหวัดสงขลา จำนวนที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายมีอัตราเพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 4,250 ยูนิต ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 2,951 ยูนิต หรือ 69.4% เป็นโครงการคอนโด 1,299 ยูนิต หรือ 30.6% และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 จำนวน 1,260 ยูนิต โดยเพิ่มขึ้น 49.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สำหรับยูนิตขายได้ใหม่ มีจำนวน 950 ยูนิต ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 23.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

โดยมียูนิตเหลือขายสะสมจำนวน 3,300 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เมื่อจำแนกตามราคาพบว่ายูนิตเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 1,285 ยูนิต ขณะที่ยูนิตขายได้ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วงราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 473 ยูนิต

ปี 64 คาดสงขลา ขายที่อยู่ได้แค่ 942 ยูนิต

Reic Songkhar 2564

ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา คาดว่าในช่วง H1/64 ยูนิตเปิดใหม่จะสูงกว่า H1/63 19.5% และ H2/64 จะลดลง -54.0% จาก H2/63 โดยยูนิตเปิดใหม่รวมในปี 2564 คาดว่าจะมี 1,124 ยูนิต มูลค่า 3,991 ล้านบาท ยูนิตขายได้ใหม่ H1/64 จะต่ำกว่า H1/63  -8.9% ช่วง H2/64 จะยังคงลดลงต่อเนื่อง -46.3% จาก H2/63 ยูนิตขายได้รวมปี 2564 คาดว่าจะมี 962 ยูนิต มูลค่า 3,043 ล้านบาท สำหรับยูนิตเหลือขาย H1/64 ยูนิตเหลือขายจะเพิ่มจาก H1/63  16.9% และ H2/64 ยูนิตเหลือขายจะยังคงเพิ่มขึ้น  11.8% เมื่อเทียบกับ H2/63 สำหรับยูนิตเหลือขาย ณ สิ้นปี 2564 จะมีประมาณ 3,690 ยูนิต มูลค่า13,183 ล้านบาท

ครึ่งหลังปี 63 จ.สุราษฎร์ฯ ที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ 324 ยูนิต

Reic Surajthanee 2h63

ผลสำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายมีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562  -8.8% โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 2,906 ยูนิต  ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 2,737 ยูนิต หรือ  94.2% เป็นโครงการคอนโด 169 ยูนิต หรือ 5.8% และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 จำนวน 324 ยูนิต มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562  -41.7% มียูนิตขายได้ใหม่จำนวน 331 ยูนิต ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้นในอัตรา 39.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมียูนิตเหลือขายสะสมจำนวน 2,575 ยูนิต หรือลดลง -12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เมื่อจำแนกตามราคาพบว่ายูนิตเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 1,147 ยูนิต ขณะที่ยูนิตขายได้ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 94 ยูนิต

ปี 64 .สุราษฎร์ฯ คาดโอนที่อยู่อาศัย 9,707 ล้าน

Reic Surajthanee 2564

สำหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยูนิตเปิดขายใหม่ H1/64 จะสูงกว่า H1/63   926.5% โดย H2/64 จะเพิ่มขึ้น 12.7% จาก H2/63 ส่วนยูนิตเปิดใหม่รวมปี 2564 คาดว่าจะมี 714 ยูนิต มูลค่า 2,445 ล้านบาท โดยยูนิตขายได้ใหม่ H1/64 จะสูงกว่า H1/63  59.8% ส่วน H2/64 จะลดลง -27.8% จาก H2/63 ซึ่งยูนิตขายได้รวมในปี 2564 คาดว่าจะมี 450 ยูนิต มูลค่า 1,270 ล้านบาท โดยคาดว่ายูนิตเหลือขาย H1/64 จะเพิ่มจาก H1/63 4.5%  และ H2/64 ยูนิตเหลือขายจะยังคงเพิ่มขึ้นอีก 16.7% เมื่อเทียบกับ H2/63 สำหรับยูนิตเหลือขาย ณ สิ้นปี 2564 จะมีประมาณ 3,006 ยูนิต มูลค่า 9,507 ล้านบาท

 

ในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย  H1/64 คาดว่าจำนวนยูนิตโอนฯ จะลดลงจาก H1/63  -7.3% แต่มูลค่าโอนฯ จะเพิ่มสูงขึ้น 20.6 และ H2/64 มีแนวโน้มว่ายูนิตโอนฯ จะเพิ่มจาก H2/63  29.9% และมูลค่าโอนฯ จะเพิ่มขึ้น 41.7%  เมื่อเทียบกับ H2/63 สำหรับยูนิตโอนและมูลค่าการโอนฯ รวมปี 2564 จะมีประมาณ 3,919 ยูนิต มูลค่า 9,707 ล้านบาท

นครศรีธรรมราช ครึ่งหลัง 63 เปิดเพิ่ม 97 ยูนิต

Reic Nakhonrajchaseema 2h63

ผลสำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีจำนวนที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย ณ ครึ่งหลังปี 2563  มีอัตราลดลง -3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 1,565 ยูนิต ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 1,520 ยูนิต หรือ 97.1% เป็นโครงการคอนโด 45 ยูนิต หรือ 2.9 % และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 จำนวน เพียง 97 ยูนิต ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการบ้านจัดสรร หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา  100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สำหรับยูนิตขายได้ใหม่ มีจำนวน 89 ยูนิต ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

โดยมียูนิตเหลือขายสะสมจำนวน 1,476 ยูนิต หรือลดลง  -4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยเป็นโครงการบ้านจัดสรร 1,433 ยูนิต หรือคิดเป็นสัดส่วน  97.1% ของยูนิตเหลือขายทั้งหมด เมื่อจำแนกตามราคาพบว่ายูนิตเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 816 ยูนิต ขณะที่ยูนิตขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 43 ยูนิต

ปี 64 ที่อยู่อาศัยจ.นครศรีธรรมราช เหลือขาย 1.778 ยูนิต

Reic Nakhonsrithammaraj 2564

สำหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ยูนิตเปิดขายใหม่ H1/64 เพิ่มจาก H1/63 มาประมาณ 86 ยูนิต จากที่ H1/63 ไม่มียูนิตเปิดใหม่เลย โดย H2/64 คาดว่าจะลดลง  -9.3% จาก H2/63 ยูนิตเปิดใหม่รวมปี 2564 คาดว่าจะมี 174 ยูนิต มูลค่า 773 ล้านบาท ยูนิตขายได้ใหม่ H1/64 จะสูงกว่า H1/63  73.5%  ส่วน H2/64 จะลดลง -23.6% จาก H2/63 และยูนิตขายได้รวมปี 2564 คาดว่าจะมี 127 ยูนิต มูลค่า 441 ล้านบาท สำหรับยูนิตเหลือขาย H1/64 จะเพิ่มจาก H1/63 ประมาณ 13.7%  และ H2/64 ยูนิตเหลือขายจะยังคงเพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับ H2/63 ยูนิตเหลือขาย ณ สิ้นปี 2564 จะมีประมาณ 1,778 ยูนิต มูลค่า 6,232 ล้านบาท

 

ด้านอุปสงค์ การโอนกรรมสิทธิ์ H1/64 ยูนิตโอนกรรมสิทธิ์จะลดลงจาก H1/63  -38.1% และมูลค่าโอนฯ จะลดลง  -21.4% สำหรับ H2/64 มีแนวโน้มว่ายูนิตโอนฯ จะเพิ่มจาก H2/63   8.9% และมูลค่าโอนฯ จะเพิ่มขึ้น   30.4% เมื่อเทียบกับ H2/63 ส่วนยูนิตโอนฯ และมูลค่าการโอนฯ รวมปี 2564 จะมีประมาณ 2,778 ยูนิต มูลค่า 5,640 ล้านบาท

 

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด