Ryl Feature Mqdc

MQDC คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 จาก “ดีลอยท์ ประเทศไทย”

MQDC คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022

 

MQDC คว้ารางวัลบริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทยปี 2565” หรือ Thailand’s Best Managed Companies 2022  จากการคัดเลือกโดยดีลอยท์ ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจหลักขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม เพื่อมอบความสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกสิ่งบนโลก 

 

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เปิดเผยว่า MQDC ได้รับรางวัล บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทยปี 2565” หรือ Thailand’s Best Managed Companies 2022  จากดีลอยท์ ประเทศไทย  ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ MQDC ที่มีความมุ่งมั่นในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ กำหนดนโยบายการทำงานอย่างมีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการและบริหารทางการเงินที่ดี

 

“MQDC รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “Best Managed Companies ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ MQDC และตอกย้ำพันธกิจหลักขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม เพื่อมอบความสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ให้กับทุกสิ่งบนโลก หรือ ‘Pioneering in Sustainnovation for All Well-Being’”

 

สำหรับ “รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022  ถือได้ว่าเป็นรางวัลอีกอีกก้าวที่สำคัญของทีมงานทุกคนในองค์กร และยังสะท้อนถึงความตั้งใจของพนักงาน MQDC ทุกคน ที่ร่วมมือร่วมแรงในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นองค์กรแห่ง “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” โดย MQDC มีการตั้งมาตรฐานในการดำเนินงานหรือ MQDC Standard ที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และระบบนิเวศของที่อยู่อาศัยโดยรอบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

Mqdc Best Managed

นอกจากนี้ MQDC ยังให้การสนับสนุกงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม  ด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา สำหรับคิดค้นและสร้างนวัตกรรม  ที่นำไปสู่ความยั่งยืนของการอยู่อาศัย รวมถึงมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม พัฒนาการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ   และสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในทุกโครงการของ MQDC

 

ทั้งนี้ รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 จัดโดยบริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติ  ที่มีกระบวนการคัดเลือกพิจารณาองค์กรที่เข้ารอบ และมีขั้นตอนการตัดสินอย่างเข้มงวด โดยมีคณะกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษาเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินตามแนวทางปฏิบัติสากล ของการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล Best Managed Companies ของดีลอยท์

 

สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมการคัดเลือก จะต้องผ่านการประเมินทักษะและแนวทางการบริหาร  ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ วิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลภายในองค์กร และการเงินขององค์กร รวมถึงมีการประเมินเปรียบเทียบ กับกรอบการประเมิน ที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชน ซึ่งมีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,200 แห่ง

 

โดย Best Managed Companies เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Deloitte Private โดยการพิจารณารางวัลใช้มาตรฐานและกระบวนการตัดสินเดียวกันทั่วโลก รางวัล Best Managed Companies จัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 29 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เริ่มจากประเทศแคนาดา และปัจจุบันรางวัลนี้ได้กลายเป็นรางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญรางวัลหนึ่งของโลก

Mqdc Best Managed2

 

ด้านนายสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า การมอบรางวัล Best Managed Companies สะท้อนความสำเร็จของบริษัทเอกชน ที่ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วย  มาตรฐานการบริหารจัดการระดับสูง ด้วยนวัตกรรมและประสิทธิภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม  และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

 

“บริษัทผู้ชนะ Best Managed Companies ประจำปี 2565 ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในทุกด้านที่กล่าวมา ขอแสดงความยินดีกับบริษัทผู้ชนะทุกบริษัท นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมยินดีกับและสนับสนุนพันธกิจที่พวกเขาที่มีต่อบุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด