Sc Revernue 2019

เอสซี แอสเสท ทำนิวไฮรายได้และกำไรปี 2562

เอสซี ประกาศความสำเร็จปี 62  ผลการดำเนินงานทำนิวไฮทั้งรายได้และกำไรสุทธิ  มีรายได้รวม  17,787 ล้าน เติบโต 15%  จากสถิติใหม่ของรายได้โครงการแนวราบ  หนุนกำไรสุทธิ  2,026 ล้าน เตรียมเสนอปันผลหุ้นละ 0.19 บาท

 

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษั เอี แอเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา ว่า บริษัทมีรายได้รวม 17,787 ล้านบาท เติบโต 15% จากปี 2561 แบ่งเป็น รายได้จากการดำเนินงาน 17,637 ล้านบาท เติบโต 14%  เป็นรายได้จากการขายสัดส่วน 95% และรายได้จากค่าเช่าและบริการสัดส่วน 5% ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,026 ล้านบาท เติบโต 13%

Centric

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการขาย 16,771 ล้านบาท เติบโต 15% มาจากรายได้จากโครงการแนวราบ 11,260 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 67% ซึ่งเป็นสถิติใหม่ด้วยจุดแข็งของบ้านโครงการของเอสซีที่ มีครอบคลุมทุกระดับราคาและมีการตอบรับที่ดี  ส่วนอีก 33% ที่เหลือมาจากโครงการแนวสูง 5,511 ล้านบาท เติบโต 45% จากปีก่อนหน้า

 

โดยในปี 2562 บริษัทมียอดขายรวมเท่ากับ 14,425 ล้านบาท จากโครงการที่เปิดขายรวมทั้งสิ้น 55 โครงการ มูลค่ารวม 56,200 ล้านบาท มียอดขายรอโอน หรือ Backlog รวม 7,388 ล้านบาทที่พร้อมโอนในปีนี้ 65% และอีก 35% จะโอนในปี 2564-2565

 

ปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโต สามารถทำสถิติใหม่ทั้งรายได้ และกำไรสุทธิ

นายอรรถพล  กล่าวอีกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 45,083 ล้านบาท และหนี้สินรวม 27,526 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 17,557 ล้านบาท คิดเป็นราคาตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 4.20 บาท และมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.4848 บาท

Sc Asset 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

บทความ ข่าวโปรโมชั่น ล่าสุด