Refinance Cover Sep

อัปเดตดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ บ้านและคอนโด เดือนกันยายน 65

Categories : Life+Style
Tags : , , , ,

อัปเดตดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์

อัปเดตดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ บ้านและคอนโดมิเนียม  เดือนกันยายน 65 สำหรับคนที่กำลังมองหาแหล่งเงิน โดยใช้ทรัพย์สินของตนเอง เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนธุรกิจ หรือเสริมสภาพคล่องภายในครอบครัว ซึ่งเดือนนี้ภาพรวมอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน และคอนโด ยังถือว่าทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา

 

แต่หากย้อนกลับไปดูช่วงต้นปี จะเห็นอัตราดอกเบี้ยหลายธนาคารขยับเพิ่มขึ้นแล้ว หลังจากนี้เชื่อว่าดอกเบี้ยคงอยู่ในภาวะขาขึ้น ใครจะรีไฟแนนซ์บ้าน และคอนโด คงต้องรีบตัดสินใจกันหน่อย ส่วนแบงก์ไหนมีเรทอัตราดอกเบี้ยเท่าไร ลองไปดูกันเลย

Refinance September

อัปเดตดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ บ้านและคอนโด 

1.ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับการธนาคารกรุงเทพ  มีสินเชื่อบ้านบัวหลวง ที่ให้บริการรีไฟแนนซ์บ้าน  กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป เฉพาะวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของเดือนกันยายน 2565 ​นี้  เว็บไซต์ธนาคารยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยยังเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านและคอนโด ดังนี้ ​​

ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1 กรณีทำประกัน Home 1st Plus ดอกเบี้ย 2.325% (MRR-3.625%) กรณีไม่ทำประกัน  อัตราดอกเบี้ย 2.575% (MRR-3.375%)
 • ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 2.575% (MRR-3.375%)
 • หลังจากนั้น 4.45% ​(MRR-1.50%)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.12-3.20%
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.66-3.72%

ทางเลือกที่ 2 ฟรีค่าจดจำนอง

 • ปีที่ 1 กรณีทำประกัน Home 1st Plus ดอกเบี้ย 2.825% (MRR-3.125%)  กรณีไม่ทำประกัน ดอกเบี้ย 3.075% (MRR-2.875%)
 • ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 3.075% (MRR-2.875%)
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย  4.45% (MRR-1.50%)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.45-3.53%
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.86-3.92%

หมายเหตุ

-กรณีแสดงวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการต่อเติม/ซ่อมแซม/ตกแต่งที่พักอาศัย ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา หรือการจัดหาสินค้าหรือบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัว เป็นต้น

-อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับผู้ที่ยื่นคําขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 โดยผู้กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อและจดจำนองภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ ลงนามในสัญญากู้

-อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 7 ธ.ค. 64 เท่ากับ 5.95% ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ย กรณีฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง หากลูกค้ายกเลิก และไถ่ถอนหลักประกัน ก่อนระยะเวลา 3 ปี ไม่ว่ากรณีชําระหนี้ด้วยเงินสด หรือ รีไฟแนนซ์ธนาคารจะเรียกคืนค่าธรรมเนียมจดจำนองจากผู้กู้

-ธนาคารจะโอนเงินคืนค่าสํารวจและประเมินหลักประกันเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ลูกค้า ใช้หักชําระค่างวดกับธนาคารภายใน 60 วัน หลังจากลูกค้าได้รับอนุมัติและเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคารแล้ว คําเตือน

-ผู้ขอเอาประกันภัยที่สมัครทำประกัน โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

-เบี้ยประกันภัยสามารถนําไปหักลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด

-การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกําหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน

-ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

-ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชีช้องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

-การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

-การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

-ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหม ทดแทนตามสัญญาประกันภัย

-ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

-การสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ พลัส เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

Kunalai Home

2.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน  มีแคมเปญ ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.75% ต่อปี  ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้  ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1%* และผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน กรณีฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้

ทางเลือก 1* แบบทำประกัน

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  = 2.60% (MRR-3.62%)
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย = 4.72% (MRR-1.50%)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.60%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา =  4.00%

ทางเลือกที่ 2 ไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  = 2.70% (MRR-3.52%)
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย = 4.72% (MRR-1.50%)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.70%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.04%

ทางเลือกที่ 3* ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 0.75%
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = 3.62% (MRR-2.60%)
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย = 3.72% (MRR-2.50%)
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย = 4.72% (MRR-1.50%)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.70%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.01%

ทางเลือกที่ 4 ไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 1.00%
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = 3.67% (MRR-2.55%)
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย  = 3.72% (MRR-2.50%)
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย = 4.72% (MRR-1.50%)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.80%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.05%

หมายเหตุ

1.การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ* : ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้

ทำ MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี

ทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้

ทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)** คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,500 บาท/เดือน ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.22% ต่อปี
3. สามารถขอสินเชื่อ Home For Cash แบบมีกำหนดระยะวลา (Term Loan) เพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์ : เพื่ออุปโภคบริโภค/ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร
ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.ธนาคารกรุงศรี

ธนาคารกรุงศรีมี สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ด้วยแคมเปญ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.00% นาน 1 ปี หรือสามารถเลือกรับดอกเบี้ยทางเลือกฟรี ค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ตามที่ธนาคารกำหนด และกรณีมีวงเงินเหลือ ยังมีแคมเปญที่สามารถกู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้อีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโปรโมชั่น ฟรี ค่าประเมินหลักประกันมูลค่า 3,210 บาท ส่วนรายละเอียดของสินเชื่อรีไฟแนนซ์ มีดังนี้

วงเงินกู้ตั้งแต่ 1-1.5 ล้านบาท

ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 2.30%
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.30% = 3.75%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.10%= 3.95%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.33%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.95%

ทางเลือกที่ 2

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 2.75%
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = 3.65%
 • ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MRR-1.65%= 4.4%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.60%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 4.10%

ทางเลือกที่ 3* ฟรีค่าจดจำนอง

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 2.30%
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.90% = 4.15%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% = 4.30%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.58%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 4.09%

สำหรับวงเงินตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.175% = 2.875%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 2.88%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.60%

ทางเลือก 2

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 2.00%
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.45% = 3.60%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.20% = 3.85%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.15%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.71%

ทางเลือก 3

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 2.50%
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = 3.50%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.80% = 4.25%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.42%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.87%

ทางเลือก 4

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.70% = 3.35%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 3.35%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.35%

ทางเลือกที่ 5 ฟรีค่าจดจำนอง

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.925%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.12%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ย 3.74%

หมายเหตุ

-ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 21 พฤษภาคม​ 2563 อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.05% ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ​–31 ธันวาคม​ 2565 โดยจดจำ​นองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 มกราคม​ 2566

-ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

-การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธนาคารกำหนด

-วงเงินกู้อนุมัติสูงสุดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด (กรณีที่ ลูกค้ารีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา) คิดเป็น 3% ของยอดหนี้คงเหลือ

-รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สอบถามได้จากธนาคาร​

Home Loan 2

4.ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกสิกรไทย  ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  โดยธนาคารกสิกรไทยมีบริการสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดังนี้

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.97%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.97%

หมายเหตุ

-MRR = 5.97% ( ณ วันที่ 22 พ.ค.63)

อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565

5.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีแคมเปญสินเชื่อสำหรับให้ลูกค้ารีไฟแนนซ์ คือ KKP Home Loan Refinance  ให้วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ สามารถกู้ร่วมกันได้สูงสุด 4 คนโดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ฟรีค่าประเมินหลักประกัน*

ทางเลือก ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

แบบทำประกัน

 • ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 2.59%
 • ปีต่อไป MLR-1.50% = 5.025%

แบบไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 2.79%
 • ปีต่อไป MLR-1.50% = 5.025%

ทางเลือก ดอกเบี้ยแบบลอยตัว

แบบทำประกัน

 • ปีที่ 1-3  ดอกเบี้ย 2.79%
 • ปีต่อไป MLR-1.50% = 5.025%

แบบไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1-3  ดอกเบี้ย 2.99%
 • ปีต่อไป MLR-1.50% = 5.025%

เงื่อนไข

-วงเงินคงเหลือต้องมากกว่า 500,000 บาท

-บ้านต้องผ่อนกับสถาบันการเงินเท่านั้น

-มีประวิติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

หมายเหตุ

-อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับกับปัจจัยอ้างอิง เช่น​ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ​ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา​(MLR) ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าว​ โดยจะประกาศไว้ ณ ​ สถานที่ทำการที่ให้บริการ และเว็บไซต์ของ​ธนาคาร

-MLR ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เท่า​กับ 6.525% ต่อปี

-เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ​(MRTA) ผ่านธนาคารทุน​ประกันภัยเท่ากับวงเงิน กู้โดยมรีะยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปีกรณีที่ระยะเวลาการไถ่ถอนถึง​ 10 ปีให้ระยะเวลาเอา ประกันภัยเท่า​กับระยะเวลาการกู้

-กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นก่อนครบ 3 ปีแรก คิดค่า ​Prepayment Penalty 3% ของเงินต้นคงค้าง

-กรณีเลือกใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย แบบฟรีค่าจดจำนอง​ หากลูกค้า​ Re-Finance หรือชำระปิดบัญชีก่อน​ระยะเวลาที่กำหนดไว้ทุก กรณีลูกค้าต้องชำระคืนค่าจดจำนองที่ธนาคาร สำรองจ่ายให้ธนาคาร

-ค่าประเมินหลักประกันเริ่มต้น 3,210 บาท ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

-ค่าธรรมเนียมตดิ ตามทวงถามหนี้นค้างชำระ​ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้ค้างชำระมากกว่า ​1 งวด 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้

-เบี้ยประกันอัคคีภัย เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด​ โดยผู้กู้สามารถเลือกทำ​ประกันกับบริษัท​ประกันที่น่าเชื่อถืออื่นใดก็ได้ ​

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี

ธนาคารซีไอเอ็มบี มี อัปเดตดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์  ในเดือนกันยายน 2565 สำหรับ​ประเภทสินเชื่อรีไฟแนนซ์  กรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม  มีอัตราการคิดดอกเบี้ย ดังนี้

สำหรับพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการ รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีสัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85%

แบบทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-4.42% = 2.93%
 • ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.15% = 5.20%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.93%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.61%

แบบไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-4.12% = 3.23%
 • ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.15% = 5.20%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.23%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.69%

กรณีสัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน มากกว่า 85% แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100%

แบบทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-4.22% = 3.13%
 • ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.15% = 5.20%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.13%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.67%

แบบไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-3.92% = 3.43%
 • ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.15% = 5.20%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.43%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.75%

กรณีสัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85%

แบบทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-4.% = 2.69%
 • ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.15% = 5.20%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.69%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.55%

แบบไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-4.36% = 2.99%
 • ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.15% = 5.20%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.90%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.63%

กรณีสัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน มากกว่า 85% แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100%

แบบทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-4.46% = 2.89%
 • ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.15% = 5.20%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.60%

แบบไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-4.16% = 3.19%
 • ระยะเวลาที่เหลือ ดอกเบี้ย MRR-2.15% = 5.20%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.19%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.68%Home Loan 3

หมายเหตุ

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี (MRR=7.35% ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564)

กรณีขอวงเงินเพิ่ม สอบถามรายละเอียดกับทางธนาคารโดยตรง

ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย, ค่าอากรแสตมป์ และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก ทุกทางเลือก

ยกเว้น ค่าจดจำนอง เฉพาะทางเลือก 1 และ 2

7.ธนาคารทีทีบี

ธนาคารทีทีบีมีแคมเปญสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ซึ่งเดือนกันยายนนี้ เอกสารที่ระบุในเว็บไซต์ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยข้อมูลเอกสารดังกล่าวยังเป็นข้อมูลระบุ การยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน 2565 จึงคาดว่าในเดือนกันยายนนี้ ยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา ​ซึ่งมีประเภทสินเชื่อให้บริการดังนี้

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ทางเลือก 1

 • ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-3.53% =2.75%
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย (MRR-1.63%)=4.65%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.75%
 • ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.02%

ทางเลือก 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.18%=3.1%
 • หลังจากนั้น (MRR-1.63%)= 4.65%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตรา 3.10%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.14%

ทางเลือก 3 (สมัครผลิตภัณฑ์ไม่ครบทั้ง 3 ประเภท)

 • ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ย (MRR-2.74%) = 3.54%
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ย 4.65% (MRR-1.63%)
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีดอกเบี้ย 3.54%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.29%

สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

1.สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส

2.สมัครใช้บริการ หักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนช าระสินเชื่อบ้าน

3.สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ช่วยคุณประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้น ผ่อนต่อเดือนน้อยลง และเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น เมื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับทีทีบี รับข้อเสนอพิเศษ ด้วยอัตราดอกเบี้ยให้เลือก 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นาน 3 ปี  ฟรี! ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท  ฟรี! ค่าจดทะเบียนจำนอง มูลค่า 1% ของเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท  ฟรี! ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

แบบที่ 2 สมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท ฟรี! ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท ฟรี! ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

หมายเหตุ :

-อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมรวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

-MRR (Minimum Retail Rate: อัตราดอกเบี้ย ลูกค้ารายย่อยชั้นดี) = 6.28% ต่อปี ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564

-การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน (MRTA) ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ ทำเพื่อประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับผู้กู้ในขณะที่ยังชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้กู้และธนาคาร และไม่มีผลต่อการ พิจารณาสินเชื่อ

-สำหรับลูกค้าที่ยื่นที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา ​-30 มิถุนายน 2565 และจดจำนองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม​ 2565 อัพเดทข้อมูลจากเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

8.ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีสินเชื่อทั่วไปที่รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น โดยแคมเปญของธนาคารมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม ​2565 อัตราดอกเบี้ยจึงเท่ากับเดือนที่ผ่านมา ดังนี้

แบบไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.15%
 • ปีต่อไป MRR-0.72%= 5.275%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.15%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.242%

แบบทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ของวงเงินกู้

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4.90%
 • ปีต่อไป MRR-0.72% = 5.275%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.90%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.174%

หมายเหตุ

-กรณีใช้ดอกเบี้ย​แบบทำประกัน​ Credit Life 70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำ​10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)

​-ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ รับประกันภัยโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทนเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี

หากต้องการสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการประกันภัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โท​ร.1315 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ​​ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุก​ ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ​การพิจารณารับประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัย ของบริษัทประกันภัย

-อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากับ 5.995% ต่อปี ​(ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม​ 2564) ซึ่งอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร

-อัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ระบุในตารางเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ​ซึ่งอาจะมีความแตกต่างกัน ตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

-กรณีลูกค้าบอกเลือกประกันชีวิต หรือขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือทำประกันไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ​ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยทั่วไป  ตามประกาศธนาคาร ระยะเวลากู้ตามสัญญา วงเงิน ระยเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารปรกอบการพิจารณา และการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

-ระยะเวลาขอสินเชื่อ 1 กรกฎาคม ถึง ​31 ธันวาคม 2565

Sena Kit

9.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ถือว่าเป็นธนาคารสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านและคอนโด รวมถึงสินเชื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีสินเชื่อให้เลือกมากมายหลายประเภท สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันการเงินอื่น มีสินเชื่อบ้านสุขสันต์ เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการรีไฟแนนซ์  โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับเดือนกันยายน 2565 ​​โดยมีรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

แบบที่ 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.25% (MRR-3.90%)
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.16%= 2.99%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.90%=3.52%
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ย MRR-1.0%= 5.15%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.35%
 • แบบที่ 2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย
 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.35% (MRR-3.80%)
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย  MRR-3.06%= 3.09%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย  MRR-2.80%=3.35%
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ย MRR-0.5%=5.65%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.71%

หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า

-ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม

-MRR = 6.15% ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค. 64

-กำหนดระยะเวลา ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

10.ธนาคารยูโอบี

สำหรับธนาคารยูโอบี มีแคมเปญสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ UOB Home Loan – รีไฟแนนซ์ ​ ไม่รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์  ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ​ 65 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า​ รายละเอียดดังนี้

ทางเลือก 1 ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.89% (MRR-4.46%)
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.60%

ทางเลือกที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย (MRR-4.36%) = 2.99%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.64%

ทางเลือก 3 แบบทำประกัน

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย (MRR-5.36%) = 1.99%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย (MRR-2.36%) = 4.99%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.60%

ทางเลือก 4 แบบไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย (MRR-5.26%) 2.09%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย (MRR-2.26%) = 5.09%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.09%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.64%

หมายเหตุ

-กรณีไถ่ถอนจำนองเพื่อใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น (Re-finance) ในช่วง​ระยะเวลา 3 ปีแรก นับจากวันที่กู้จะมีค่าปรับ​ 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง (เฉพาะวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยเท่านั้น​ )

-การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร​

-เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย​ MRR ปัจจุบัน เท่ากับ 7.35% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร ​​ณ วันที่ 9 กรกฎาคม​ 2564) อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้

-อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารจัดทำไว้ และประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ หรือเว็บไซต์ของ​ธนาคาร

-ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย​ (ใบอนุญาตประกันชวีติเลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศ​ภัย เลขที่ ว.00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย​ และอำนายวความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น  รับประกันชีวิต ​โดยบริษัท พรูเด็นเชียลประกันชวีติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มม เอส ไอ จีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตาเงื่อนไข ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุก ครั้ง​

Sena Q3 62 2

11.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์  มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น​ 2.00% ต่อปี* (เฉลี่ย 3 ปี 2.60%) กู้ได้ 100% ผ่อนนานสูงสุด 35 ปี โดยรับทุกโครงการจัดสรร ซึ่งมีโปรโมชั่นฟรี​ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าจดจำจอง* สำหรับการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดอกเบี้ยต่าง ๆ ดังนี้

สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี

แบบที่ 1

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR-5.35% = 2.00%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.55% = 3.80%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.60%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.56%

แบบที่ 2

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.75% = 2.60%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.60%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.63%

แบบที่ 2 สำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

แบบที่ 1

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR-5.25% = 2.10%
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.45% = 3.90%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.70%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.63%

แบบที่ 2

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.65% = 2.70%
 • ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยคงที่ MRR-3.27% = 4.08%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.25%=5.10%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.70%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.69%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

-สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Refinance ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่ม 2.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565

-วงเงินกู้เริ่มต้น 1 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)

-อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์

-กรณีลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)

กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี

-ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำได้

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.350% (ณ วันที่ 1 เม.ย. 64) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

-อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

12 ธนาคารออมสิน

อัปเดตดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สำหรับธนาคาออมสิน ประจำเดือนกันยายน ทางธนาคารมี แคมเปญสินเชื่อ ผ่อนต่ำ 6 เดือนแรก ล้านละ 4,000 บาท/เดือน ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา ฟรี ค่าธรรมเนียมจดจำนอง* สำหรับกรณีรีไฟแนนซ์​วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้ ​

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ จากสถาบันการเงินอื่น สำหรับลูกค้าทั่วไป

แบบทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.95% (MRR-4.295%)
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.245% = 3.00%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.65%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.143%

แบบไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.20% (MRR-4.045%)
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย (MRR-2.62%) = 3.625%
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.327%

อัตราดอกเบี้ยกรณีรีไฟแนนซ์ และ ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง* สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

แบบทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR – 3.995% = 2.25%
 • ปีที่ 2 – 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.930% = 3.315%
 • เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย = 2.960%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.260%

แบบไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR – 3.745% = 3.50%
 • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.305%= 4.94%
 • เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย = 3.460%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.441%

หมายเหตุ

-ยื่นกู้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

-อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท​ ระยะเวลา 15 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด ​

-หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ที่มา : Reviewyourliving รวบรวมจากข้อมูลเว็บไซต์แต่ละธนาคาร ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เดือนกันยายน 2565

อัปเดต ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน และคอนโด เดือนสิงหาคม 2565

 

บทความ Life+Style ล่าสุด