นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC Group ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน นำทีมงานรดน้ำขอพร คุณกฤซ ฟอลเล็ต ประธานคณะกรรมการษริษัท และท่านคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีของไทยที่มีมาแต่ดังเดิม ความเป็นครอบครัว CMC Group และแสดงถึงความกตัญญูกตเวที

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนโครงการ Sharing Work Sharing Love ที่ได้นำเนินการมากว่า 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น กับกิจกรรม ร่วมให้กำลังใจ และเลี้ยงอาหารว่างให้กับผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง