ยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ให้ผ่านก็สร้างบ้านได้

ยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านให้ผ่านก็สร้างบ้านได้

Categories : Infographic
Tags : , ,

การจะปลูกสร้างบ้านซักหลัก เราจะต้องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างตามที่กฏหมายกำหนดซะก่อน ซึ่งขั้นตอนการยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างนั้น เจ้าบ้านอาจจะรู้สึกกังวลใจ กลัวว่าจะมีขั้นตอนยุ่งยากสารพัด แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี มีเอกสารแบบบ้านจากสถาปนิกและวิศวกรครบถ้วน ก็จะช่วยให้ผ่านขั้นตอนการยื่นขออนุญาตไปได้ และไม่มีปัญหาก่อนลงมือสร้างตามมาทีหลัง ซึ่งครั้งนี้เรามีขั้นตอนในการเตรียมตัวเพื่อยื่นขออนุญาตมาให้ทราบกันครับ

เตรียมเอกสารให้พร้อม สถาปนิกและวิศวกรจะเป็นผู้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับแบบทั้งหมดให้เรา ทั้งแบบก่อสร้าง และรายการคำนวณต่างๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบ ซึ่งในส่วนของเจ้าบ้านจะต้องเตรียมเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น โดยเราสามารถตรวจรายการเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่ กองควบคุมอาคารสำนักการโยธา หรือ เว็บไซต์ตามแต่ละสำนักงานเขต

ยื่นขออนุญาต เมื่อเอกสารพร้อมแล้ว เจ้าบ้านสามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต หรือ อบต. ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่กำลังจะก่อสร้างบ้าน ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าเอกสาร เป็นต้น หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่าครบถ้วนหรือไม่ แล้วนัดวันเข้าตรวจที่ดิน หากมีการแก้ไขแบบที่ยื่นขอฯ เจ้าจะหน้าที่แจ้งเจ้าบ้านให้ทราบเพื่อให้สถาปนิกนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง

ระหว่างรอใบอนุญาตก่อสร้าง เจ้าหน้าที่โยธาจะตรวจสอบแบบที่จะก่อสร้างทั้งหมดให้ถูกต้องตามกฏหมายควบคุมอาคาร และดูว่าการออกแบบทั้งหมดสอดคล้องกัน มีข้อมูลทั้งหมดถูกต้องไม่มีส่วนใดขัดแย้งกัน ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 วัน แต่ทั้งนี้ระยะเวลาในการตรวจสอบก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องแก้ไขด้วย

ได้ใบอนุญาตก่อสร้าง เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้ว เจ้าบ้านควรถ่ายสำเนาแล้วแจกจ่ายให้กับ สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาไว้อย่างน้อยคนละหนึ่งชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการก่อสร้างบ้าน ซึ่งปกติแล้วใบอนุญาตนี้จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันอนุมัติที่ระบุในใบอนุญาต โดยเจ้าบ้านจะต้องก่อสร้างบ้านให้เสร็๗ทันเวลาที่กำหนด แต่ถ้าไม่สามารถสร้างเสร็จได้ทันเวลา จะต้องทำการขอต่ออายุเพิ่ม

ขั้นตอนการขออนุญาตจริงๆ แล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย และเป็นเรื่องที่เจ้าบ้านทุกคนควรทำ เพื่อเป็นข้อยืนยันว่าบ้านของเรานั้น มีการก่อสร้างที่ถูกต้อง มั่นคง แข็งแรง และสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยด้วย แต่ทั้งนี้เจ้าบ้านทุกคนก็ควรจะให้ความใส่ในขั้นตอนการก่อสร้าง และดูแลงานก่อสร้างด้วย เพื่อให้ตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้ จะไม่ได้มีส่งผลกระทบจนต้องเกิดข้อร้องเรียน หรือทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมาในภายหลัง

 

บทความ Infographic ล่าสุด