5 How To Home Loan

5 วิธีกู้ให้ผ่านสำหรับฟรีแล๊นซ์

Categories : Infographic
Tags : , ,

ในปัจจุบันคนประกอบอาชีพอิสระหรือประเภทฟรีแล๊นซ์กันมากขึ้น แต่อาชีพอิสระหรือฟรีแล๊นซ์นั้น จะไม่ขึ้นกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพราะจะทำงานตามว่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ ดังนั้นรายได้ของคนกลุ่มนี้จึงไม่แน่นอน และที่สำคัญคือคนที่ประกอบอาชีพอิสระมักจะไม่มีเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจน จึงทำให้เป็นปัญหาสำหรับการขอกู้สำหรับคนกลุ่มนี้ เพราะมักจะถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อสูง

เราจึงมีข้อแนะนำวิธีการขอกู้ให้ผ่านสำหรับฟรีแล๊นซ์มาแนะนำ ดังนี้

5 วิธีกู้ให้ผ่านสำหรับฟรีแล๊นซ์

1. การจดทะเบียนพาณิชย์ จะเหมือนกับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของกิจการ และเมื่อจดทะเบียนแล้ว อาชีพที่ทำอยู่จะเป็นที่รับรู้และถูกรับรองตามกฏหมายขึ้นมาทันที รายรับรายจ่ายแต่ละเดือนก็จะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ธนาคารจะยอมพิจารณาสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
แต่การจดทะเบียนพาณิชย์ลักษณะนี้ ทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่ม จึงเป็นผลทำให้ฟรีแล๊นซ์หลายคนไม่อยากทำ แต่เมื่อแลกกับความคุ้มค่าเพื่อให้ขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ก็น่าทำเลยทีเดียว

2. ต้องมีเงินในบัญชีมากกว่าวงเงินที่ขอกู้ (ในกรณีที่ไม่อยากซื้อด้วยเงินสดที่มีอยู่) จะทำให้ทางธนาคารยอมพิจารณาสินเชื่อให้ฟรีแล๊นซ์ง่ายขึ้น เพราะมีบัญชีเงินฝากเป็นหลักค้ำประกัน

3. เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เพราะธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีเงินฝากประจำจำนวนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและไม่ผิดสัญญา เพราะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่รายได้แน่นอนและมากพอที่จะชำระหนี้ได้ ข้อดีของการทำแบบนี้นอกจากจะได้สินเชื่อแล้ว ยังได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำและเงินออมก้อนใหญ่ในบัญชีด้วย

4. ยื่นเสียภาษี ข้อนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพฟรีแล๊นซ์หลายคนไม่ได้นึกถึง เพราะถ้าไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) จะเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีรายได้จริงๆ และควรแนบใบนี้ไปด้วยในการขอสินเชื่อ

5. มีเงินฝากประจำครบ 1 ปี หรือมียอดเงินเข้าออกในบัญชีแต่ละเดือนสม่ำเสมอ หรือรับค่าจ้างโดยผ่านสถาบันการเงินให้มากที่สุด เพื่อเดินบัญชีให้ครบ 1 ปี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก home.co.th

บทความ Infographic ล่าสุด