Infographic ซื้อบ้านให้ไกลจากน้ำท่วม ควรดูอะไรบ้าง? 1

ซื้อบ้านให้ไกลจากน้ำท่วม ควรดูอะไรบ้าง?

Categories : Infographic
Tags : ,

จากเหตุการณ์อุทกภัยหลายครั้งหลายหนที่ผ่านมาในบ้านเรา คงทำให้ต้องตระหนักถึงที่อยู่อาศัยในทำเลที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมมากขึ้น ซึ่งครั้งนี้เรามีคำตอบว่าควรต้องดูเรื่องอะไรบ้าง ถึงจะปลอดภัยจากน้ำท่วมจริงๆ เผื่อว่าเราอาจจะต้องเจอกับมวลน้ำแบบนี้อีกครั้งหรือหลายครั้งในอนาคต ฉะนั้นในการเลือกบ้านหรือที่ดินให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมก็ต้องดูจากข้อมูลหลายด้าน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแหล่งที่อยู่อาศัย ดังนี้ครับ

 

Infographic ซื้อบ้านให้ไกลจากน้ำท่วม ควรดูอะไรบ้าง? 3

โซนผังเมือง

โซนสีต่างๆ ที่ปรากฎในผังเมืองเป็นตัวบ่งชี้ว่า เมืองนั้นๆ กําหนดแนวทางการใช้พื้นที่ดินแต่ละเขตเป็นอย่างไร มีการใช้งานในลักษณะใดบ้าง เช่น พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น ฉะนั้นในโซนที่เป็นสีเขียว ซึ่งถูกกำหนดเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรรม ละพื้นที่ชนบทอนุรักษ์และเกษตรกรรม เป็นพื้นที่เสี่ยงกับน้ำท่วมมากที่สุด เพราะเป็นเส้นทางการระบายน้ำ

 

แนวคันกั้นน้ำ

การเลือกซื้อบ้านหรือที่ดินที่อยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมได้ระดับหนึ่ง โดยดูจากการวางตําแหน่งคันกั้นน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งแนวคันกั้นน้ำจะมีความสูงต่ำแตกต่างกันและมีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆ ที่สัมพันธ์กับตําแหน่งคู คลองธรรมชาติ เพื่อป้องกันน้ำจากทางตอนเหนือเข้าท่วมบริเวณพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางและชั้นใน

 

ตําแหน่งคู คลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ

แน่นอนว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติย่อมมีความเสี่ยงมากที่สุดหากเกิดน้ำท่วมขึ้น ฉะนั้นหากเลือกจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำ คู คลอง นอกจากจะได้วิวสวยๆ แล้ว ยังต้องคำนึงถึงช่วงน้ำมาด้วยนะครับ

 

ความสูงต่ำของที่ดิน/ที่ตั้ง (Topography) 

ลองค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมจะพบว่าแต่ละพื้นที่จะมีการคาดการณ์ระดับน้ำท่วมที่สูงต่ำต่างกัน นั่นเป็นเพราะแต่ละพื้นที่มีระดับความสูงของแผ่นดินที่ต่างกันทําให้ระดับน้ำมีความลึกต่างกัน ฉะนั้นหากเลือกที่ดินสําหรับปลูกบ้าน ในพื้นที่ที่มีระดับสูงกว่าจะมีความเสี่ยงจาก น้ำน้อยกว่า

 

เส้นทางน้ำไหล

การปลูกสร้างบ้านเรือนต้องไม่ขวางทางที่น้ำไหลผ่าน เพราะแรงของน้ำนั้นมหาศาลมาก ก่อนจะสร้างบ้านหรือซื้อที่ดินต้องลองสังเกตว่าเมื่อฝนตกลงมาแล้ว เส้นทางการไหลของน้ำฝนได้ผ่านแนวที่ดินของเราหรือไม่ หากน้ำไหลผ่านให้ควรหลีกเลี่ยง

 

มาตรการป้องกันน้ำท่วม

หากตัดสินใจจะซื้อบ้านสักโครงการ ลองถามทางโครงการสักนิดครับว่า มีมาตรการป้องกันน้ำท่วมอย่างไรบ้าง เช่น การจัดทําเขื่อนหรือคันกั้นน้ำในโครงการ รูปแบบการระบายน้ำในโครงการ การจัดเตรียมพื้นที่หน่วงน้ำ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการอพยพหนีน้ำ ในกรณีวิกฤต ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี

 

 

เหล่านี้เป็นข้อพิจารณาก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือที่ดินสักแห่ง เพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมที่มีความเสี่ยงกันอยู่ทุกปีครับ

 

บทความ Infographic ล่าสุด